ردیاب های آنتنی و شعاع زن

دانشمند دانمارکی به نام هانس کریستین در سال 1820در حین یک آزمایش کشف کرده که عقربه های قطب نما موجود در کنار سیم حامل جریان می باشد و منحرف می شود و وجود یک مغناطیسی در اطراف قطب نما باعث منحرف شدن عقربه های قطب نما شده بود و در این آزمایش به هیچ وجه از آهنربا استفاده نکرده بود.

با تست و آزمایش و نتیجه گیری چند آزمایش گوناگون به این نتیجه رسیدند که با عبور جریان الکتریکی از یک سیم رسانا می تواند در اطراف سیم میدان مغناطیسی تولید کند.

همچنین با پاشیدن براده های آهن اطراف یک سیم که حامل میدان مغناطیسی است می توانید به وجود میدان مغناطیسی تولید شده در اطراف سیم پی ببرید.

ردیاب های آنتنی به چند دسته مختلف تقسیم بندی می شوند:

  • ردیاب هایی که هیچ گونه سیستم الکترونیکی ندارند و فقط با دو آنتن کار می کنند.
  • ردیاب هایی که مجهز به فیلتر نمی باشند و به یک ژنراتور اصلی متصل می باشند.

قابلیت و کارکرد های ردیاب های آنتنی

این نوع ردیاب های آنتنی مانند یک قطب نمای بزرگ عمل می کنند.در حقیقت یون خارج شده از سطح زمین باعث تولید یک جریان بسیار کم در آنتن های ردیاب و شعاع آن می شود.

این جریان یک میدان مغناطیسی را تولید می کند و باعث گردش آنتن های ردیاب و شعاع زن می شود.