راه اندازی تیم خودرو گلوبال استار به وسایل نقلیه مستقل
مدار Leo
تلفن ماهواره ای گلوبال استار