سیستم ماهواره های مخابراتی گلوبال استار

سیستم  ماهواره های مخابراتی گلوبال استار ارتباط از هر نقطه از سطح زمین را به هر نقطه ی دیگر از سطح زمین فراهم می کند. مدار ماهواره های گلوبال استار به گونه ای طراحی شده اند تا بیشترین ارتباط را در ناحیه بین 70 درجه عرض جغرافیایی شمالی تا  70 درجه عرض جغرافیایی جنوبی برقرار کنند.

البته خدمات ارتباطی در عرض های جغرافیایی بالاتر در نزدیکی نواحی قطبی با کاهش ارتباط امکان پذیر می باشد.

بخش فضایی گلوبال استار شامل 48 ماهواره در فاصله 1410 کیلومتر در مدارهای سطح پایین کره زمین (LEO) می باشد. استفاده از مدارهای سطح پایین منجر به تولید و استفاده از دستگاه های سبکتر و کوچکتر مانند تلفن همراه میشود. این ماهواره ها در 8 مدار که در هر مدار 6 ماهواره به فاصله مساوی از یکدیگر قراردارند توزیع شده اند. ماهواره ها هر 114 دقیقه یک مدار را به دور کره زمین کامل می کنند.

تلفن های ماهواره ای کاربران بروی زمین همیشه در معرض امواج آنتن های 16 بیم ماهواره هایی که عبور میکنند قرار دارد، این تلفن های ماهواره ای میتواند 10 تا 15 دقیقه تحت پوشش یک ماهواره در هر مدار قرار بگیرد. یک فرایند انتقال صحیح دیتا در هر ماهواره و بین ماهواره ها منجر به فراهم نمودن ارتباطات بدون قطع برای کاربران میشود.

سیاره زمین در مدار 52 درجه متمایل است. پوشش در مناطق معتدل با بیشترین پوشش با سه ماهواره در نظر گرفته شده است و در بیشتر مناطق از این تنوع مسیر انتقال اطلاعات استفاده شده است. پوشش چندین ماهواره ای در ناحیه ی استوایی و در عرض جغرافیایی بالاتر از 70 درجه  کمتر میباشد.

ایستگاه های زمینی تحت پوشش آنتن های ماهواره ای قرار میگیرند و  تلفن ها و مودم های ماهواره ای کاربران را به شبکه مخابرات زمینی متصل می کند.